Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 17.02.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.26132-1.26052 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.25263-1.25185. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.27054-1.26974. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 10.02.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.27013-1.26933 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.26132-1.26052. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.27881-1.27799. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 02.02.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCAD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.28642-1.28560 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.29559-1.29475. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.27907-1.27825. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 26.01.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCAD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.27739-1.27657 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.28642-1.28560. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.26897-1.26817. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 18.01.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCAD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.27340-1.27243 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.28354-1.28255. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.26750-1.26654. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 08.01.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.26297-1.26202 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.25316-1.25222. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.27393-1.27296. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 31.12.2020

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.27294-1.27197 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.26297-1.26202. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.28467-1.28368. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 23.12.2020

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCAD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.29007-1.28907 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.30047-1.29946. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.28307-1.28208. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 16.12.2020

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.27070-1.26973 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.26077-1.28981. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.27983-1.27885. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 08.12.2020

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.28079-1.27964 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục №2 1.27070-1.26973. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.28841-1.28741. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự […]