Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 14.06.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 40492.13-40038.87 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 45024.73-44571.47. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 35290.61-34837.35. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 04.06.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 38613.92-38160.66 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 43146.52-42693.26. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 36389.66-35936.40. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 28.05.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 38613.92-38160.66 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 43146.52-42693.26. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 36389.66-35936.40. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 20.05.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 37987.89-37534.63 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 42520.49-42067.23. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 36226.22-35772.96. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 12.05.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 56525.64-56073.38 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 61059.24-60605.98. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 55092.00-54638.74. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 05.05.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 56526.64-56073.38 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 61059.24-60605.98. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 64455.70-64002.44. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 27.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 51994.04-51540.78 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 56526.64-56073.38. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 49869.90-49416.64. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 20.04.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ Bitcoin vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 55828.05-55374.79 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 51295.45-50842.19. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 58613.77-58160.51. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

Bitcoin 12.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 59890.32-59437.06 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 64422.92-63969.66. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 55553.41-55100.15. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 02.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 59890.32-59437.06 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 64422.92-63969.66. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 55553.41-55100.15. […]