Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BTCUSD 22.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 67173.78-66720.52 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 71706.38-71253.12. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 62499.15-62045.89. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BTCUSD 14.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BTCUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 58108.58-57655.37 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 62641.18-62187.92. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 54027.41-53574.15. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 06.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BITCOIN vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 49043.38-48590.12 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 53575.98-53122.720.90575-0.90501. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 47372.92-46919.66. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 29.09.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ BITCOIN vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 39357.93-38904.67 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 34825.33-34372.07. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 44510.78-44057.52. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 22.09.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ BITCOIN vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 39357.93-38904.67 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 34825.33-34372.07. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 44510.78-44057.52. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 14.09.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ BITCOIN vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 43890.13-47969.87 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 39357.93-38904.67. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 47623.78-47170.52. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 07.09.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BITCOIN vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 52378.67-51925.41 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 56911.27-56458.010.90575-0.90501. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 48423.13-47969.87. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 30.08.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BITCOIN vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 47846.07-47392.81 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 52378.67-51925.41. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 45758.07-45304.81. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 23.08.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BITCOIN vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 47846.07-47392.81 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 52378.67-51925.41. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 45768.07-45304.81. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 13.08.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BITCOIN vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 47846.07-47392.81 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 52378.67-51925.41. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 42074.71-41621.45. […]

Chia sẻ tin này: