Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 03.02.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 38310.09-37856.83 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 42842.69-42389.43. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 34100.49-33647.23. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 27.01.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ Bitcoin vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 31023.19-30569.93 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 26490.59-26037.33. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 33777.49-33324.23. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 19.01.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 39798.93-39345.67 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục №2 44331.53-43878.27. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 35555.79-35102.53. Nếu […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 12.01.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ Bitcoin vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 32912.52-32459.26 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 28379.92-27926.66. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 35266.33-34813.07. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 25.12.2020

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 23760.18-23669.54 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 24666.70-23576.06. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 23136.28-23045.64. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 17.12.2020

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 22156.94-22066.30 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 23063.46-22972.82. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 21275.48-21184.84. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 09.12.2020

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ Bitcoin vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 18094.74-18004.10 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 17188.22-17097.58. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 19012.83-18922.19. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 02.12.2020

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ Bitcoin vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 18094.74-18004.10 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 17188.22-17097.58. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 19070.82-18980.18. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 24.11.2020

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 18900.64-18810.00 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 19807.16-19716.52. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 17920.67-17830.03. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 17.11.2020

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 17039.68-16943.72 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 17999.44-17903.48. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 15933.11-15837.15. […]